Polityka Prywatności (RODO)INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PROGRAM “RAZEM DLA DAWCÓW”

1. CO TO JEST RODO

RODO jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: Rozporządzenie, Razem dla Dawców informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z przepisami wyżej wskazanego Rozporządzenia.

2. DANE OSOBOWE

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 Rozporządzenia).
Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przekazywane bezpośrednio przez pełnoletniego użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online na stronie www.razemdladawcow.pl lub bezpośrednio za pośrednictwem uprawnionego Ambasadora RdD poprzez poświadczenie danych na piśmie. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zarejestrowania się jako Uczestnika portalu.
Razem dla Dawców przetwarza Pani/Pana dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Wszelkie informacje dotyczące relacji Pani/Pana współpracy z Razem dla Dawców objęte są tajemnicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oznacza wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, której treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne.
W związku z realizacją współpracy, podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji współpracy niezbędne.

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Razem dla Dawców, którego Koordynatorem jest Hubert Lipowicz z siedzibą w Zielonej Górze, 65-730 pod adresem ul. Elektronowa 10b/8 dalej: RdD, dane kontaktowe RdD: numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski 790-770-843, numer telefonu dla osób dzwoniących z spoza Polski +48 790-770-843, adres email: info@razemdladawcow.pl

5. ORGAN NADZORCZY

Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. Obecnie takim organem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, lub jego następca prawny w razie zmiany przepisów dotyczących tego organu.

6. CELE PRZETWARZANIA

Razem dla Dawców przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1. zarejestrowanie formularza zgłoszeniowego lub czynności poprzedzających jego złożenie, lub związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem współpracy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z ramach współpracy, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie,
2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością Razem dla Dawców, w tym wypełniania obowiązków wynikających z zawartej współpracy z RdD,
3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności,
4. wewnętrznych celów administracyjnych Razem dla Dawców, w tym analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego w RdD,
5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody,
6. w celu realizacji współpracy w ramach programu Razem dla Dawców (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
7. w celu prowadzenia przez Administratora danych osobowych stron internetowych i stron promujących ideę honorowego krwiodawstwa,
8. w celu ewidencji przez Administratora danych osobowych uczestników programu RdD,
9. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

K7. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Dane mogą być udostępnione np. podmiotom i organom, którym RdD jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe w ramach realizacji działalności programu RdD na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od RdD danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej aniżeli istnieje zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w punkcie CELE PRZETWARZANIA, tj.:
w zakresie zawartej przez Panią /Pana z współpracy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu współpracy, do czasu wycofania tej zgody,
w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych czynności RdD stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem przez RdD Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia.
Prawo do sprostowania danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), na podstawie art.17 Rozporządzenia.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21 Rozporządzenia.
Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia.
W celu skorzystania ze wskazanych powyżej praw może Pani/Pan zgłosić się do RdD lub przesłać wniosek na adres mailowy RdD.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez RdD Pani/Pana danych osobowych narusza przepis Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wskazanego w punkcie ORGAN NADZORCZY.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
RdD nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Razem dla Dawców przetwarza Pani/Pana dane w sposób zautomatyzowany pobierając pliki cookies.

Administrator – Razem dla Dawców

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.)

Chcę
zadać pytaniedodać punktzgłosić uwagę

Jeżeli istnieje możliwość prosimy o przesłanie swojego zdjęcia.

captcha