Regulamin

Dowiedz się na jakich zasadach możesz korzystać z programu

***
Regulamin korzystania z Ogólnopolskiego Systemu Zniżek RAZEM DLA DAWCÓW

______________________________
__________________________________________

 1. Warunkiem korzystania z Systemu zniżek jest:
  a) Dobrowolna chęć przystąpienia do Systemu;
  b) Posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia wyposażonego w połączenie internetowe i przeglądarkę internetową;
  c) Zarówno w przypadku Firm oraz użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Oferowanie przez firmy promocji, zniżek, ulg bądź innych okazyjnych ofert w Ogólnopolskim systemie zniżek dla HDK wykorzystując do tego stronę www.razemdladawcow.pl bądź strony partnerów, klubów, instytucji i mediów współpracujących z systemem jak i korzystanie przez honorowych dawców krwi z systemu zniżek jest nieodpłatne.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu zniżek przedstawiciel firmy oraz użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Przedstawiciel firmy bądź użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminami bez konieczności rozpoczynania procedury rejestracyjnej.
 5. Rozpoczęcie korzystania z systemu zniżek jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, jego pełną akceptacją oraz wyrażeniem zgody firmy lub użytkownika na umieszczanie przez strony wymienione w pkt.2 na ich komputerze.
 6. Proces rejestracji w systemie zniżek polega na utworzeniu dla firmy lub użytkownika jego indywidualnego konta na stronie www.razemdladawcow.pl, zabezpieczonego, znanym tylko użytkownikowi i ustalonym przez niego, loginem i hasłem. Za pośrednictwem Konta, Firma lub użytkownik będzie mógł korzystać z systemu zniżek, używając dostępnych funkcjonalności i zarządzając swoimi danymi.
 7. Zgłoszenie firmy oraz zniżki do systemu zniżek może się odbyć poprzez:
 8. a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www. razemdladawcow.pl
  b) bezpośrednią rejestrację (założenie konta) na stronie www. razemdladawcow.pl
 9. Przedstawiciel firmy bądź użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie rejestracji pełnych i prawdziwych danych.
 10. Przedstawiciel firmy rejestrując się w systemie zniżek wyraża zgodę na nieodpłatne użycie przez stronę i partnerów (pkt.2) materiałów audio wizualnych dostępnych na jego stronie ich ewentualną modyfikację i publikowanie w ramach stron www. razemdladawcow.pl w celach promocyjnych.
 11. Po zakończeniu prawidłowej Rejestracji administrator systemu tworzy dla firmy bądź użytkownika konto w systemie Razem dla Dawców.
 12. Przedstawiciel firmy bądź użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji wszelkich danych zawartych w jego Koncie wprowadzonych podczas procesu Rejestracji. Aktualizacji należy dokonać za pomocą formularza lub kontakt z obsługą systemu.
 13. Użytkownik (jedna firma) może posiadać tylko 1 Konto.
 14. Firma oraz użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 15. Administrator Razem dla Dawców zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Operatora Systemu bądź innych Użytkowników.
 16. Firma bądź Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta w dowolnym czasie, w tym przypadku przesyła e-mailem rezygnację na adres poczty elektronicznej administratora systemu tj. info@razemdladawcow.pl
 17. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z systemu zniżek w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Systemu.
 18. Zarejestrowana firma bądź użytkownik nie może za pomocą systemu zniżek w jakikolwiek sposób reklamować oraz promować żadnych podmiotów gospodarczych i prywatnych, których nie jest właścicielem.
 19. W przypadku stwierdzenia naruszenia, przez firmę bądź użytkownika, postanowień regulaminu, Administrator Razem dla Dawców ma prawo zablokować dostęp lub usunąć jego Konto.
 20. Administrator Razem dla Dawców zastrzega sobie prawo usuwania wpisów zawierających treści niezgodne z warunkami użytkowania systemu oraz systemu zniżek, treści sprzeczne z prawem, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych), treści naruszające prawa innych osób w szczególności szerzące nienawiść rasową, obraźliwe dla cudzych uczuć religijnych, godzące w cudzą godność, naruszające cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści reklamowe.
 21. Firma bądź użytkownik korzystając z serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez Administratorów Razem dla Dawców zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. Użytkownik dodając ocenę, komentarz partnerowi Programu, wyraża zgodę na zamieszczenie przez System jego imienia i nazwiska w zakładce, dokonywania ocen partnera. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów, obrazów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

Chcę
zadać pytaniedodać punktzgłosić uwagę

Jeżeli istnieje możliwość prosimy o przesłanie swojego zdjęcia.

captcha